OBAVIJEST O UPISU DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./24. ZA GRAD ZAGREB

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
 
OBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2023./2024. na području Grada Zagreba

 
I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS DJETETA
 
Dječji vrtići Grada Zagreba će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimati 
 
od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. godine isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge 
https://e-pisamica.zagreb.hr/ePisamica/#/  na poveznici e-VRTIĆI
i to za ostvarivanje prava na sudjelovanje u sljedećim programima:

 
1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOME RADNOM TJEDNU
 
1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2023. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu
- cjelodnevni lO-satni program (u pravilu od 7.00 do 17.00 sati): u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba,
- smjenski l O-satni program: u Dječjem vrtiću Bajka, a u drugim dječjim vrtićima prema iskazanim potrebama
zaposlenih roditelja/skrbnika.
 
1.2. za djecu koja do 31. kolovoza 2023. navršavaju od šest do jedanaest mjeseci života
-1 O-satni program: u Dječjem vrtiću Medveščak i u Dječjem vrtiću Duga, za djecu zaposlenih roditelja/skrbnika koji
ne koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta.


2. POSEBNI PROGRAMI
 
2.1. za djecu s određenom vrstom teškoća u razvoju
- s rnotoričkim oštećenjima: u Dječjem vrtiću Vladimira Nazora,
- s višestrukim teškoćama, sniženih intelektualnih sposobnosti: u Dječjem vrtiću Duga i u Dječjem vrtiću Sopot,
- s motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti: u Dječjem vrtiću Potočnica,
- s višestrukim teškoćama: u Dječjem vrtiću Različak, Dječjem vrtiću Sunce i u Dječjem vrtiću Utrina,
- s obilježjima iz spektra autizma: u Dječjem vrtiću Bajka.
 
2.2. za djecu pripadnike nacionalnih manjina
- dvojezični hrvatsko-mađarski 10-satni program: u Dječjem vrtiću Potočnica.
 
2.3. posebni i alternativni programi
- programi ranog učenja stranog jezika, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički i sportski programi te
programi ritmike i plesa, vjerski programi, ekološki i programi odgoja za održivi razvoj, programi prema
koncepciji Marije Montessori, Rudolfa Steinera (waldorfski) i drugi programi za koje dječji vrtić posjeduje
suglasnost nadležnog ministarstva.


II. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA I UPISNA DOKUMENTACIJA
 
Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev za upis djeteta treba podnijeti od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. isključivo putem
elektroničke prijave samo jednom gradskom dječjem vrtiću (primarni izbor), s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića (kao alternativne opcije). Poveznica e-VRTIĆI na Portalu Moje ZG e-usluge (https://e-pisamica.zagreb.hr/ePisamica/#/ će biti aktivna od 24. svibnja 2023.

Za elektroničku predaju zahtjeva za upis djeteta neophodno je posjedovati:
 
- NlAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,
- adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Ukoliko roditeljima/skrbnicima treba pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić, za podršku se mogu
obratiti odabranom dječjem vrtiću tijekom radnog vremena putem telefona ili e-pošte,
 
Također, kako bismo roditeljima/skrbnicima osigurali optimalnu tehničku podršku u korištenju aplikacije tijekom postupka predaje zahtjeva za upis djeteta, otvorili smo Helpdesk s adresom e-upisi.vrtici@zagreb.hr koj i mogu kontaktirati djelatnike Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

Uz zahtjev za upis djeteta potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane/fotografirane sljedeće dokumente:

Osnovna dokumentacija:
- presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih ili potvrdu s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;
- presliku potvrde MUP-a o prijavi prebivališta/boravišta djeteta ili elektronički zapis (uvjerenje) o aktivnom prebivalištu/ boravištu iz službenih evidencija MUP-a ili presliku osobne iskaznice djeteta; ukoliko se radi o djetetu osobe stranog državljanina pod međunarodnom ili privremenom zaštitom i odgovarajući dokument koj im se dokazuje status osobe pod međunarodnom ili privremenom zaštitom;
- preslike osobnih iskaznica oba roditelja (obostrane); ukoliko se radi o roditeljima stranim državljanima pod međunarodnom ili privremenom zaštitom i odgovarajući dokument kojim se dokazuje status osobe pod međunarodnom ili privremenom zaštitom;

Dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu:
- za dijete koje do 1. travnja tekuće kalendarske godine navršava četiri godine života: rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;
- za dijete oba zaposlena roditelja: elektroničke zapise (e-radne knjižice) ili potvrde o podatcima evidentiran im u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za roditelja zaposlenog u inozemstvu službeni prijevod odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu - ne starije od 30 dana od prvog dana početka roka za podnošenje zahtjeva za upis djeteta;
- za dijete samohranog roditelja: dokaz o samohranosti: rodni list djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o privremenom uzdržavanju djeteta;
- za dijete izjednoroditeljske obitelji: presuda o razvodu braka ili dokaz daje razvrgnuta izvan bračna zajednica ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje, izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, dokaz da je u tijeku razvod braka i sl.);
- za dijete roditelja/skrbnika invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata;
- za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji: rješenje odnosno potvrdu područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad;
- za dijete iz obitelji s troje ili više djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;
- za dijete roditelja/skrbnika koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade:
rješenje o pravu na doplatak za djecu ili rješenje nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu; 
- za dijete osobe s invaliditetom upisane u Registar osoba s invaliditetom: potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom;
- za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima - nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti, sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja te svu drugu relevantnu dokumentaciju o zdravstvenom statusu djeteta;
- za dijete koje ima prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića - presliku potvrde MUP-a o prijavi prebivališta/boravišta djeteta ili elektronički zapis (uvjerenje) o aktivnom prebivalištu/ boravištu iz službenih evidencija MUP-a ili presliku osobne iskaznice djeteta.


III. PREDNOST PRI UPISU
 
Prednost pri upisu u programe dječjeg vrtića ostvarivat će se sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23) te pravilnika o upisu djece u dječji vrtić,


IV. OBJAVA REZULTATA UPISA
 
Stručno povjerenstvo za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima za upis na temelju analize dostavljene dokumentacije i rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima/skrbnicima uz nazočnost djeteta, uvažavajući razvojne mogućnosti i sposobnosti svakog djeteta te slobodne prostorne kapacitete dječjeg vrtića,

Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će objavljeni 20. lipnja 2023. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića, pod šifrom djeteta, a sukladno odredbama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić.
 
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može izjaviti prigovor ravnatelju dječjeg vrtića do 28. lipnja 2023. 

Ravnatelj dječjeg vrtića o prigovorima roditelja/skrbnika odlučuje u roku osam dana od dana zaprimanja prigovora.


V. UPIS U DJEČJI VRTIĆ
 
Djeca se u dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2023., odnosno do uključivanja djeteta u program.
 
Prije sklapanja ugovora roditelj/skrbnik je obvezan dostaviti dječjem vrtiću:
- potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskorn zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić;
- presliku zdravstvene iskaznice djeteta;
- presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o urednoj procijepljenosti djeteta protiv bolesti iz Programa obveznog cijepljenja), a original na uvid, te potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika ukoliko su djetetu utvrđene privremene ili trajne kontraindikacije za cijepljenje protiv pojedinih zaraznih bolesti;

Dijete upisano u dječji vrtić započinje s ostvarivanjem programa od 1. rujna 2023., odnosno početkom pedagoške godine, osim ako drugačije nije utvrđeno ugovorom koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem (npr. upis tijekom pedagoške godine i sl.).

Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.

U programe dječjeg vrtića djeca se mogu upisivati tijekom cijele pedagoške godine sukladno odredbama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić, ukoliko dječji vrtić ima slobodnih mjesta ili dođe do proširenja kapaciteta dječjeg vrtića. U tom slučaju roditelj/skrbnik dokumentaciju za upis djece (zahtjev za upis djeteta i obrazac za inicijalni razgovor) preuzima s rnrežnih stranica dječjeg vrtića i popunjenu predaje odabranom dječjem vrtiću.

Podatke o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima objavljivat će Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, početkom svakog mjeseca na mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr).
 
KLASA: 601-01/23-001/132
URBROJ: 251-07-11-23-1
Zagreb, 17. svibnja 2023.

 
Pročelnik:
Luka Juroš


Ispiši stranicu