PROGRAM PREDŠKOLE

PROGRAM  JAVNIH POTREBA ZA DJECU U GODINI PRIJE POLASKA U OSNOVNU ŠKOLU

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školi i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Program se oslanja na temeljne dokumente koji reguliraju odgojno-obrazovni rad u predškolsko doba a to su:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Nacionalni okvirni kurikulum  za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje.

Temeljna svrha i uloga predškolskoga odgoja i obrazovanja odnosi se na osiguravanje optimalnih uvjeta za cjelovit i skladan razvoj svakog djeteta te unapređenje onih dječjih osobina i umijeća koja se počinju formirati u najranijoj dobi, a nužna su svakom pojedincu i u kasnijem životu kako bi uspješno zadovoljavao svoje potrebe i uživao svoja prava, te se odgovorno ponašao prema pravima i potrebama drugih osoba u zajednici.

Cilj programa predškole je svakom djetetu u godini dana prije polaska u školu osigurati optimalne uvjete za unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji ću mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju .

Program predškole se provodi u svim vrtićkim skupinama u sklopu redovitog i posebnih programa u kojima je upisano dijete u godini prije polaska u školu, a ove godine provodi se i u novo formiranoj odgojno-obrazovnoj skupini za provedbu programa predškole u našem vrtiću.
 

Vrijeme provedbe programa:
UTORKOM – SRIJEDOM – ČETVRTKOM 


                    a) 7,30 do 10,00

                    b) 10,30 do 13,00.
 

Dnevni ritam u  odgojno-obrazovnoj skupini za provedbu programa predškole uključuje zadovoljavanje osnovnih potreba za higijenom, jelom, spontanu igru, ciljane aktivnosti usmjerene na svladavanje vještina, znanja i navika, društveno–zabavne aktivnosti i aktivnosti za unapređivanje kompetencija. Jedan obrok – užinu osiguravaju roditelji te ga djeca konzumiraju u vrijeme provođenja programa istovremeno utjecati na razvoj kulturno-higijenskih navika.

 


Ispiši stranicu