Cjelodnevni program - rano učenje stranog jezika

Ciljevi:

 • razvijanje i podržavanje interesa za usvajanje engleskog jezika
 • stjecanje elemenata bitnih pri učenju stranog jezika (pravilan izgovor i intonacija)
 • usvajanje osnovnog jezičnog rječnika i jezičnih struktura
 • razvijanje jezičnih vještina, posebice slušanja stranog fonološkog sustava i govorenja
 • usvajanje melodije engleskog jezika
 • postupno razumijevanje i izražavanje na stranom jeziku
 • utemeljivanje kvalitetne osnove za kontinuitet učenja stranog jezika
 • poticanje djeteta na upoznavanje i prihvaćanje rasnog identiteta drugih prema načelima uzajamnog poštovanja, nenasilja i tolerancije
 • Upoznavanje različitih običaja i kultura pojedinih zemalja engleskog govornog područja.

 
Zadaće:

 • zadovoljavanje osnovnih tjelesnih potreba kroz igru i aktivnosti s kretanjem, boravkom na otvorenom i u prirodi s posebnim naglaskom na razvijanje koordinacije pokreta, spretnosti, preciznosti, točnosti, samostalnosti, inicijative i originalnosti
 • zadovoljavanje potrebe za sigurnošću, pripadnošću i ljubavlju, poštivanju sebe i drugih, samoostvarenje
 • razvoj stvaralačkih osobina koje dijete spontano pokazuje kroz slobodno izražavanje misli, ideja, opažanje i kreativnosti
 • poticanje optimističkog doživljaja svijeta te osjećaja pripadnosti skupini
 • poticanje razvoja pozitivne slike o sebi
 • razvijanje radoznalosti i aktivnog stvaralačkog odnosa prema svijetu kroz poticanje kreativnog i produktivnog mišljenja, rješavanje problemskih situacija na originalan način stjecanjem znanja i iskustava
 • razvijanje sposobnosti komuniciranja što podrazumijeva verbalnu i neverbalnu komunikaciju, komunikaciju kroz glazbu, pokret, likovna i scenska sredstva.

 
Specifične zadaće:

 • poticanje djece da spontano reagiraju na engleskom jeziku u svakodnevnim životnim situacijama (tzv. situacijsko učenje)
 • usvajanje i proširivanje jezičnog vokabulara kroz tematske sadržaje prilagođene dobi, interesima i potrebama djece
 • uvažavanje djetetove osobnosti i posebnosti prilikom usvajanja novog jezika
 • usvajanje engleskog jezika kroz igru kao temeljnu aktivnost predškolskog djeteta
 • razvijanje osjećaja sigurnosti i samopouzdanja u spontanom izražavanju na stranom jeziku
 • poticati međusobnu suradnju i skladan rad u skupini.

 
Okvirni sadržaji i aktivnosti:
Situacijsko učenje stranog jezika uključuje specifičnosti učenja djeteta predškolske dobi koje uči čineći i na taj način lakše razumije strani jezik, a provodi se kroz:

 • igru
 • pokret
 • glazbu
 • ritam

Sadržaji polaze od potreba i interesa djeteta. Usklađeni su sa sadržajima u redovnom radu i obogaćeni aktivnostima za poticanje ranog učenja engleskog jezika.

 • To sam ja - pojam o sebi
 • Moja obitelj
 • Moji prijatelji i vrtić
 • Moja kuća
 • Četiri čarobne riječi
 • Ljudi i običaji
 • Priroda
 • Brojevi
 • Boje
 • Prometna sredstva
 • Zdrava hrana
 • Emocije
 • Blagdani i svečanosti
 • Godišnja doba 
 • Odjeća i obuća
 • Životinje i biljke
 • Gdje se što nalazi-pitanja i odgovori
 • Prepoznavanje i imenovanje geometrijskih oblika
 • Obilježavanje važnijih društvenih zbivanja, blagdana, rođendana

 
Prednosti ranog učenja stranog jezika:

 • mlađa djeca lakše i uspješnije usvajaju fonetički sustav, ritam i intonaciju stranog jezika
 • govorni aparat u razvoju je elastičan i lako prihvaća glasove stranog jezika
 • djeca oblikuju pozitivni stav i interes za strani jezik i druge kulture općenito
 • usvajanje jezika uz trajni osjećaj zanimljivosti i zabave pozitivno utječe na motivaciju za daljnje učenje
 • učenje integrirano u sve odgojno obrazovne sadržaje – posebice u svakodnevne životne situacije
 • nastavak učenja od 1. razreda OŠ s već razvijenim samopouzdanjem, samopoštovanjem i željom za novim znanjem.

 
Program je namijenjen djeci od navršene 3. god. života do polaska u osnovnu školu.
Program nudimo u obliku cjelodnevnog programa te kraćeg programa.
 
Voditelji programa:

 • Odgojitelji Darija Gajger i Sanja Tomerlin-Barać (cjelodnevni program)
 • Odgojitelji Gordana Horvat i Anita Cvitanović (kraći program)

 


Ispiši stranicu