PROGRAM

Predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj reguliran je slijedećim službenim dokumentima:

 
Koncepcija razvoja predškolskog odgoja (1991.) zagovara jedinstveni odgojno-obrazovni sustav kojim se predškolski odgoj smatra prvom stepenicom općeg obrazovanja.
Naglašava se demokratičnost odnosa u procesu odgoja i razvoj individualnosti svakog djeteta.
U pogledu programa naglašava se raznovrsnost programa i njegov doprinos razvojnim potrebama djece.

Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991.) je dokument u kojem su dane sugestije za okvirne programe rada.
Ona se definira kao humanistička razvojna koncepcija koju karakterizira humanizam u odnosima, poštivanje dječjih prava te pluralizam i sloboda u primjeni pedagoških načela.
Odgojni utjecaji trebaju biti usklađeni sa zakonitostima razvoja djece uz uvažavanje znanstvenih postignuća o djetetu i njihovim individualnim potrebama i interesima.

Nacionalni okvirni kurikulum (2008.)
Hrvatska se obrazovna politika opredijelila za izradbu Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje koji omogućuje da se sve sastavnice sustava smisleno i skladno povežu u jednu međusobno povezanu cjelinu.
 
Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015.)
Nacionalni kurikulum za rani predškolski odgoj i obrazovanje prvi je službeni dokument u RH koji sadrži temeljne vrijednosti odgojno obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama. Polazište ovog dokumenta su načela otvorenosti, raznolikosti i slobode koji se trebaju protezati kroz cjelokupan rad i organizaciju te provođenje odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama.
Takav odgojno obrazovni proces omogućuje djeci razvoj njihovih kompetencija i to na način da se osiguraju svi potrebni prostorni, materijalni i društveni uvjeti kojima će se poticati cjelovit razvoj djeteta, poštujući njegove razvojne i druge čimbenike (osobne potrebe, obitelj, prava i sl.). Nizom aktivnosti i poticaja stvaraju se osnove za razvijanje svih djetetovih sposobnosti koje će mu biti nužne za aktivno sudjelovanje u osobnom, društvenom a kasnije i profesionalnom životu. Različiti sudionici odgoja-posebno roditelja i odgojitelja-zahtijeva njihovo međusobnu suradnju čime će se ostvariti bitni ciljevi odgoja i obrazovanja prema potrebama i razvojnim mogućnostima svakog pojedinog djeteta.

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (2013.)
uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi kao dio sustava odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci.


Dječji vrtić je javna ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu
  • uključuje djecu od 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu
  • obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi
Grad Zagreb ( osnivač) ima pravo i obavezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.
 

Ispiši stranicu